{"media":[{"type":"image","src":"img\/portfolio\/websites\/SjoukjeBierma\/StduioErnst_SjoukjeBierma_Illustraties_web1.jpg"},{"type":"image","src":"img\/portfolio\/websites\/SjoukjeBierma\/StduioErnst_SjoukjeBierma_Illustraties_web2.jpg"},{"type":"image","src":"img\/portfolio\/websites\/SjoukjeBierma\/StduioErnst_SjoukjeBierma_Illustraties_web3.jpg"},{"type":"image","src":"img\/portfolio\/websites\/SjoukjeBierma\/StduioErnst_SjoukjeBierma_Illustraties_web4.jpg"},{"type":"image","src":"img\/portfolio\/websites\/SjoukjeBierma\/StduioErnst_SjoukjeBierma_Illustraties_web5.jpg"}],"enableslider":1,"title":"Sjoukje Bierma
customizen en installeren wordpress website | 2012<\/small>","description":"

Wordpress template gecustomized voor de website van illustratrice Sjoukje Bierma.<\/p>","url":"http:\/\/sjoukjebierma.nl"}